+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Hydrogeológia

  • Komplexný hydrogeologický prieskum za účelom vyhľadávanie zdrojov podzemných, termálnych a minerálnych vôd.
  • Hydrogeologický prieskum znečistených podzemných vôd a pôd za účelom zamedzenia šírenia sa znečistenia do podzemných a povrchových vôd.
  • Technický a hydrogeologický návrh, projekt a prevádzka sanačného systému za účelom odstránenia znečistenia podzemných vôd a pôd na úroveň platnej legislatívy.
  • Pravidelné hydrogeologické monitorovanie znečistených území za účelom ochrany podzemných vôd.
  • Odborné hydrogeologické posudky pre súkromnú sféru, verejnú správu a orgány štátnej správy.
  • Matematické modelovanie prúdenia podzemných vôd a predikcia šírenia sa znečistenia súborom moderných programových balíkov.
  • Matematické modelovanie prúdenia podzemných vôd za účelom vytyčovania ochranných pásiem vodného zdroja.
  • Návrh, prevádzka, vyhodnotenie krátkodobých a dlhodobých čerpacích skúšok.
  • Odber, analýza a vyhodnotenie chemizmu podzemných, povrchových a odpadových vôd.
  • Odvodňovanie stavebných jám pomocou čerpaných studní.