+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Životné prostredie

  • Prieskum abiotickej zložky životného prostredia.
  • Certifikované skúšanie tesností nádrží a objektov nedeštruktívnymi metódami za účelom ochrany vôd vyplývajúce z platnej legislatívy tzv. „Vodného zákona“ .
  • Tvorba havarijných plánov pre objekty na ktoré sa vzťahuje platná legislatíva tzv. „Vodný zákon“.
  • Riziková analýza vplyvu úniku nebezpečných látok.
  • Matematické modelovanie za účelom výpočtu vsakovacej kapacity horninového prostredia.
  • Matematické modelovanie za účelom návrhu hlbinného odvodnenia stavebnej jamy pomocou čerpaných studní.