+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

História spoločnosti

1975 – 1992:   RNDr. M.Klúz – promovaný hydrogeológ v spoločnosti IGHP š.p.

                           riešiteľ hydrogeologických úloh

------------------------------------------

01.12.1992:    

 • Vznik oprávnenia vykonávať: projektovanie, sled a riadenie, dokumentovanie avyhodnocovanie úloh v inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, vykonávanie čerpacích skúšok na základe platnej legislatívy „Geologického zákona“ pod obchodnou značkou:

                              RNDr.Marian Klúz-Hydro G.E.P.

                            zodpovedný riešiteľ úloh

------------------------------------------

30.11.1992      Vznik oprávnenia vykonávať: sanáciu znečistených podzemných vôd a zemín

------------------------------------------

29.01.2003      Vznik oprávnenia vykonávať: obsluhovať čistiarne odpadových vôd

------------------------------------------

07.09.2005      Vznik oprávnenia vykonávať: vŕtanie studní do hĺbky 30 m

------------------------------------------

03. 01. 2007    Vznik oprávnenia vykonávať: Čistenie splaškovej a dažďovej kanalizácie

------------------------------------------


2010

 • Vzhľadom na rozširujúce sa potreby našich klientov sme od roku 2010 do ponuky zahrnuly aj laboratórne komodity.

------------------------------------------

13.04.2011     

 • Spoločnosť HydroGEP, s.r.o. bola zapísaná do OR SR. Postupné preberanie podnikateľských aktivít z pôvodnej živnosti konateľa pod obchodným menom RNDr. Marian Klúz – Hydro G.E.P.

------------------------------------------

03.05.2011      Rozhodnutie MŽP SR o vydaní geologického oprávnenia pre spoločnosť HydroGEP, s.r.o. na  nasledovné geologické práce:

 • Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.
 • Vykonávanie terénnych meračských prác a technických prác (vrtné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k ním) pre geologický výskum a geologický prieskum.
 • Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.
 • Sanácia geologického prostredia.

Sanácia environmentálnej záťaže.

------------------------------------------

11.08.2011   Zavedenie integrovaného manažérskeho systému (IMS) v organizácií HydroGEP, s.r.o. Sliač.

HydroGEP, s.r.o. Sliač zaviedol do svojho riadenie integrovaný manažérsky systém (IMS):

 • Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2009
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009

na tieto aktivity:

 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • vykonávanie terénnych meračských prác a technických prác (vrtné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia a environmentálnej záťaže
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu
 • prevádzaka čistiarní odpadových vôd (ČOV)
 • odber a hodnotenie kvality vzoriek podzemných, povrchových a odpadových vôd
 • skúšanie tesností nedeštruktívnymi metódami
 • čistenie kanalizačných systémov
 • vŕtanie vrtov a sond pre geologický výskum a prieskum