+421903544432
+421948544432
kluz@hydrogep.sk
matus.kluz@hydrogep.sk
Kontaktujte nás
Ak máte ľubovoľné pripomienky alebo si nás želáte kontaktovať, môžte tak urobiť pomocou tohto formulára.

Certifikáty

06/2008          

Certifikát pracovníka spoločnosti: Praktický kurz vzorkovania - pôda a podzemná voda (Ekotechnika spol. s r.o., Slovenská asociácia hydrogeológov, Eijkelkamp – Training & Consultancy)

03/2010          

Zavedenie systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 v organizácií RNDr. Marian Klúz – Hydro G.E.P. na aktivity:

 • Prevádzka čistiarní odpadových vôd (ČOV) vrátane odberu a hodnotenia kvality vzoriek
 • Geologické a hydrogeologické práce
 • Monitoring ochrany životného prostredia (OŽP)

04/2011          

Osvedčenie pracovníka spoločnosti o absolvovaní: Kurzu vzorkovanie vôd (Výskumný ústav Vodného Hospodárstva)

04/2011         

Certifikácia pracovníka spoločnosti podľa požiadaviek STN EN 473 a certifikačnej schémy CS-02-NDT spôsobilosti vykonávať: Skúšanie tesností – LT/AB 2.stupeň (1. Zváračská, a.s. a TUV Deutschland)

08/2011

Zavedenie integrovaného manažérskeho systému (IMS) do firmy HydroGEP, s.r.o. v zmysle požiadaviek:

 • STN ISO 9001:2009 - Systém manažérstva kvality
 • STN ISO 14001:2005 - Systém environmentálneho manažérstva
 • STN OHSAS 18001:2009. - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

na aktivity:

 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • vykonávanie terénnych meračských prác a technických prác (vrtné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia a environmentálnej záťaže
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu
 • prevádzaka čistiarní odpadových vôd (ČOV)
 • odber a hodnotenie kvality vzoriek podzemných, povrchových a odpadových vôd
 • skúšanie tesností nedeštruktívnymi metódami
 • čistenie kanalizačných systémov
 • vŕtanie vrtov a sond pre geologický výskum a prieskum